Deze weblog beoogt niet meer (en ook niet minder) dan een proeftuintje te zijn, waarin wordt geëxperimenteerd en gejongleerd met taal, zowel in proza als in poëzie. Neemt u de inhoud niet altijd even serieus: Wahrheit und Dichtung kunnen mijlenver uiteen liggen, maar soms ook verrassend dicht bij elkaar.

En schroomt u vooral niet om te reageren: rebekking@gmail.com


dinsdag 3 mei 2016

Huishoudelijk geaard

Als de berg niet naar de amateur komt, dan gaat de amateur wel naar de (Jut)berg. Daar is deze week heel wat hoogfrequent verzameld. Voor mij een mooie gelegenheid voor wat mededelingen van enigszins huishoudelijke aard.

Wie over communicatie schrijft, moet er primair natuurlijk wel voor zorgen, dat zijn eigen boodschap goed overkomt. En dat is kennelijk niet helemaal gebeurd. De (en dus niet: het) in voorbereiding zijnde Handdoek voor de zendamateur, waarin de afleveringen van de serie "Zendamateurs onder het vergrootglas" worden gebundeld, heeft kennelijk hier en daar voor verwarring gezorgd. Het gaat hier dus niet om een handboek, maar om een handdoek, zo'n ding, waar je jezelf, maar ook een ander mee af kunt drogen en  die je ook in de ring kunt werpen. Geen typefout dus, maar een onschuldige vorm van bewuste misleiding, zo men wil.

De eerste afleveringen hebben meer email gegenereerd dan waarop ik had gerekend. Veel ranglijsten van paalklevers en hitparadisten ontvangen, die qua daarop voorkomende (roep)namen aardig met elkaar overeenkomen, hooguit in volgorde verschillen. Voor een juist begrip en een correct oordeel zij hier vermeld, dat ik niet tot de paalschurkers en hitparadisten reken degenen, die om instructieve of educatieve redenen van de repeaters gebruik maken of die voor een goede werking van de apparatuur regelmatig door anderen worden geraadpleegd. Blijven dus over de mannelijke equivalenten van de deelnemers aan theekransjes. Vrouwen hebben de naam, maar mannen.... Inderdaad.
De gespreksonderwerpen laten zich ook gemakkelijk rubriceren: mens en dier (van egel tot puppy), in en om het huis en niet te vergeten de medische rubriek. Want de hobby vergrijst en fysieke ongemakken en slijtageverschijnselen passeren dan ook regelmatig de revue. Wie verlangt er soms niet terug naar de tijd, dat er uitsluitend over de eigen hobby mocht worden gesproken?

Binnenkort mag op deze plaats een interview worden verwacht met iemand, die in het jargon wel wordt aangeduid als knijper. De controverse wordt dus niet geschuwd (maar wel met de nodige waarborgen en veiligheidsmaatregelen omkleed).

Tot slot van deze huishoudelijke mededelingen nog een wellicht nuttige tip, nog wel op rijm:

Woont u in Sexbierum of in Grubbenvorst,
En heeft u onverhoopt met zout gemorst,
Giet dan - en wel het liefst meteen,
Wat Franse rode wijn er overheen.

PA3AHI


zaterdag 30 april 2016

De paalklever

Naarmate  de zendamateur voor zijn dialoog met een mede-amateur of monoloog langduriger dan wel frequenter gebruik maakt van het analoge of digitale netwerk, wordt hij een dankbaarder studie-object voor allerhande -ogen. Van psycho- tot sociologen en alles, wat daar aan gedragswetenschappers tussen zit.

Er valt op eenvoudige wijze een lijst samen te stellen van degenen, die een (veel) meer dan gemiddeld gebruik van het netwerk maken, soms tot lering ende vermaak van zijn talrijke toehoorders, soms ook wel tot hun irritatie. Deze zgn repeater- of paalklevers, ook wel aangeduid als paalschurkers, hebben doorgaans veel te vertellen, maar weinig te zeggen en hadden eigenlijk liever politicus willen worden.

De toppers op deze lijst beschouwen zich graag als de maat der dingen, weten als geen ander hoe men zich te gedragen heeft als zendamateur en dragen dat vol overtuiging uit. Bovendien hebben zij in hun werkwijze wel iets weg van componisten als Haydn en Mozart, die ook gek waren op herhalingen. Het "da capo al fine" is hun handelsmerk. 

Het komt voor, dat hun optreden om niet altijd onbegrijpelijke redenen wordt onderbroken door oneigenlijk gebruik van de repeater door ongelicenseerden. Zodat de luisteraars even op adem kunnen komen. Dergelijke ingrepen leiden vaak een regelmatig terugkerende discussie in over zgn knijpers (waarover in een volgende aflevering meer), waaruit nog wel eens blijkt, dat zendamateurs het langst praten over onderwerpen, waar ze het eigenlijk niet over willen hebben.

De hitparadist
Kort na de recente intrede van de digitale communicatie voor zendamateurs is het fenomeen van de hitparadist ontstaan. Hij is nauw verwant aan de paalklever, maar heeft andere motieven. Sinds nog niet zo lang geleden een internationale ranglijst van digitale netwerk-gebruikers is gepubliceerd, heeft hij er alle belang bij om een zo hoog mogelijke klassering te krijgen. Buitenstaanders zien daar een vorm van reclassering in, maar zo niet de hitparadist. 

Hij heeft ook niet in de gaten, dat genoemde ranglijst is samengesteld met dezelfde bedoeling als waarmee een opa zijn kleinzoontje van zes laat winnen bij het dammen. De hitparadist wil zelf winnen en beschikt voor het vullen van de zendtijd over een uitgebreid arsenaal aan onderwerpen. Hij kan uren praten over de kwaliteit van hondenbakken, de fiscale voordelen van een veel jongere echtgenote en de vraag, wat hij zijn goudvis het best te eten en te drinken kan geven. De hitparadist vervreemdt langzaam maar zeker van zijn omgeving. Zijn vrouw roept vergeefs naar boven, dat het eten koud staat te worden en verzucht tenslotte: "Mijn man? Een mooi boek, maar ik heb het uit".zaterdag 23 april 2016

Zendamateurs
(door PA3AHI)

Omdat het communicatieproces (het overbrengen van een boodschap van een zender naar één of meer  ontvanger(s)  en de feedback daarop) nergens beter bestudeerd kan worden dan bij radiozendamateurs, wordt het tijd om deze blog, gewijd aan taal en communicatie, stofvrij te maken en nieuw leven in te blazen. Ruimte hier dus voor de hobby-communicator bij uitstek: de zendamateur.


Voor het overgrote deel van hun nationale communicatie maken zendamateurs gebruik van twee uiterst geavanceerde en technisch hoogwaardige netwerken van zgn. repeaters, deels via Internet met elkaar verbonden. Een analoog netwerk en een vrij nieuw digitaal netwerk. De technische hoogwaardigheid van de netwerken is soms omgekeerd evenredig met het kwadraat van het niveau van de gesprekken, die er af en toe worden gevoerd, maar dit vooralsnog even terzijde.

De hier bedoelde communicatie tussen zendamateurs is door iedereen te volgen, hetzij rechtstreeks via een daartoe geschikte ontvanger, hetzij via op websites aangeboden streamings. Het beluisteren van die communicatie kan soms heel leerzaam zijn, maar vergt van de luisteraar vaak ook een behoorlijk uithoudingsvermogen en niet zelden ook een zekere stressbestendigheid. Want rijp en groen, kaf en koren, arm en rijk, kortom mensen met de meest uiteenlopende maatschappelijke en intellectuele achtergrond communiceren daar met elkaar, omdat nu eenmaal iedereen zendamateur kan worden, ook al moet er een proeve van enige bekwaamheid voor worden afgelegd. Je hoeft geen geschoolde communicatiedeskundige te zijn om te bevroeden, dat gesprekken tussen mensen met een zo diverse en uiteenlopende sociale en intellectuele vaardigheid niet zelden leiden tot onbegrip, irritatie en vervolgens scheldpartijen en bedreigingen. Temeer, daar de gesprekken niet meer uitsluitend over de eigen hobby moeten gaan (zoals vroeger), maar vrijwel alles tot onderwerp mogen hebben
Democratisering is mooi, maar het laat zich niet overal in het maatschappelijk leven straffeloos toepassen.

Handdoek voor de zendamateur
Democratisering van de media heeft er o.a. toe geleid, dat iedereen zijn eigen boek kan schrijven en uitgeven, in een formaat bovendien, dat op elke eReader te lezen is. Ook een proces met schaduwkanten, maar voor mijn Handdoek voor de zendamateur heb ik er toch dankbaar gebruik van gemaakt. Al moet ik zonder uitgever wel zelf voor de marketing zorgen.
Naar het voorbeeld van Klikspaan (J.Kneppelhout)'s Studententypen bevat mijn publicatie een aantal zendamateurtypen, zoals de paalklever, de repeaterterrorist, de technofilosoof, de hitparadist etc.
De kosten van de uitgave kunnen inmiddels al worden bestreden uit een aanbod van een amateur uit het noorden des lands, die er niet in genoemd wil worden.